Tillståndsparkeringar öppnas för allmänheten

1 mars 2024 får Uppsalas bilister tillgång till 65 ”nya” p-platser i citynära lägen när parkeringarna Höganäs, Gymnastikhuset och Fyrisgatan – som hitintills varit reserverade för tillståndskunder – omvandlas till att bli avgiftsparkeringar öppna för allmänheten.  

  • Höganäs = 12 platser på Höganäsgatan (kartlänk, Googlemaps)
  • Gymnastikhuset = 5 platser på Flustergränd (invid Flustret)
  • Fyrisgatan = 48 platser på Fyrisgatan (intill Fyrisån, mellan Luthagsesplanaden och Eddaspången)

Anledningen till att Uppsala parkering beslutat konvertera tillstånds- till avgiftsparkeringar är att antalet publika p-platser, framför allt i stadens centrala delar, minskat över tid. Under 2024 försvinner ytterligare cirka 200 allmänna p-platser i innerstaden när Österplans parkeringar ska tas i anspråk för byggandet av planskilda järnvägskorsningar under S:t Persgatan och S:t Olofsgatan, samt ett nytt vändspår för tågtrafiken.

Markyta är en knapp resurs i Uppsala och genom att konvertera tillståndsplatser till allmänna parkeringar kan befintliga parkeringsytor användas av fler, och på ett effektivare sätt än idag då många tillståndsplatser ofta står outnyttjade under stora delar av dygnet.  

24 november 2023