Fordonsflytt

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön, eller har varit uppställt en längre tid, får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

Flytt av fordon.jpg
I Uppsala kommun ansvarar Uppsala parkering för flytt av fordon. Beslut om flyttning grundas på lagen (SFS 1982:129) och förordningen (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. 

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade, eller fordonsvrak, kontakta Uppsala parkering på info@uppsalaparkering.se

Hitta flyttade fordon

Här kan du söka på bilar, cyklar eller andra fordon som flyttats från platsen de varit felaktigt uppställda på (länk till uppsala.se).

När kan ett fordon flyttas? 

Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen,
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark i minst tre dygn*,
  • ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara,
  • fordonet har körförbud, användningsförbud eller är oförsäkrat.

*På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller generellt och behöver inte utmärkas. Om kortare eller längre tid gäller ska detta anges med vägmärken. Tredygnsregeln gäller där stannande eller parkering är reglerad av Trafikförordningen (SFS 1998:1276) eller lokala trafikföreskrifter, inte på privat tomtmark.

Kommunal mark, allmänna vägar och privat mark – vem bär ansvaret?

Kommunen har rätt att besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Anmälan görs via Polisen, telefon 114 14.

Även den enskilde (privata) markägaren kan begära att få ett fordon flyttat från sin mark om det har varit uppställt en längre tid. Ibland kan det krävas att markägaren själv försöker kontakta ägaren till fordonet. För att få ett fordon flyttat från privat tomtmark, ladda ner, fyll i och skicka blanketten nedan till Registrator, Uppsala parkerings AB, S:t Olofsgatan 33 B, 753 30 Uppsala. Eller mejla blanketten till registrator@uppsalaparkering.se

Beställningsblankett för fordonsflytt från privat tomtmark (PDF, 321 KB)

Markägaren faktureras omkostnaderna som uppstår i och med att fordonet flyttas.

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak. Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Ett fordonsvrak är en potentiell miljöfara eftersom risken är stor för att att oljor, drivmedel och andra kemikalier kan läcka ut och förorena kringliggande mark och vatten. Fordonsvrak kan flyttas från såväl allmän plats som från privat mark.

Kostnader och ersättningar

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och övriga kostnader som flyttningen medför. Detta gäller dock inte när fordonet flyttas från privat mark, då är det den som beställer flytten som är ersättningsskyldig.

Uppdaterad: