Sidenbivägen – grusparkeringen mitt i Rosendal

Många boende och besökare i Rosendal har funderingar kring Sidenbivägen, utomhusparkeringen intill Siegbahnsparken.

Sidenbivägen 2.jpg

Rosendal fortsätter att växa med nya inflyttningar och fler servicefunktioner. I grunden har området  planerats för att det ska vara enkelt att klara sig utan bil, men innan alla tilltänkta mobilitetsfunktioner kommit på plats finns också ett behov av tillfälliga parkeringsplatser.   

Sidenbivägens grusparkering är en tillfällig lösning tills mobilitetshuset Brandmästaren byggts klart (preliminärt kring årsskiftet 2024–25). Parkeringen är både avsedd för dem som har friköpta/reserverade p-platser i Brandmästaren och för dem som bara behöver parkera under dagen eller kortare tid. Men i takt med nya inflyttningar har fler friköpta p-platser tagits i anspråk och avgiftsplatserna blivit färre.

Från Uppsala parkerings sida försöker vi nu justera fördelningen mellan tillstånds- och avgiftsplatser fortlöpande för ett optimalt uttnyttjande av parkeringsytorna. Under vecka 22 utökades avgiftsparkeringen med 21 platser sedan det visat sig att många tillståndsplatser stått outnyttjade.  

Antalet tillståndsparkeringar kommer att begränsas när beläggningen på parkeringens båda delar kommit i balans. Nytillkomna tillståndskunder kommer därefter hänvisas till Dansmästaren där ledig kapacitet ännu finns.

I Dansmästaren finns också möjlighet att köpa månadsbiljetter för att kunna parkera bakom tillståndsavdelningens låsta grindar, samt korttidsplatser där du parkerar per timme eller med veckobiljett.

Förlängda öppettider och höjda avgifter

Under sommaren 2024 träder en ny reglering i kraft som innebär att parkering mot avgift blir tillåten mellan kl 05 – 00 alla dagar (idag gäller parkering fram till kl. 21). Samtidigt höjs taxan från 10 till 15 kr/timme. Maxtaxan per dygn höjs från 60 till 80 kr. Den nya avgiftsnivån är en anpassning till vad som gäller i Dansmästaren och på områdets gatumarksparkeringar. 

Fler bilpoolsplatser

Vill man helt slippa parkeringsbekymmer kan medlemskap i en bilpool vara ett vettigt sätt att lösa transportbehoven. Under juni 2024 iordningställs ytterligare fyra bilpoolsplatser på Sidenbigatan. Här kan du läsa mer om de bilpoolsaktörer som idag har representation på Sidenbigatan och i Dansmästaren:

Volvo On Demand
Elbilio
Our Green Car

5 juni 2024