Vilka regler gäller för en viss gata?

På allmän mark styrs parkeringsregler av Trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter som rör stannande och parkering ska anges med vägmärken och publiceras på  stfs.se. Information om generella
parkeringsregler finns i Transportstyrelsens publikation stanna och parkera;  https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Vag/Trafikant/Stanna-och-parkera/

14 januari 2020