Fordonsflytt

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.
 
I Uppsala kommun ansvarar Uppsala Parkerings AB för flyttning av fordon. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).

Kontakta oss

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade, eller ett fordonsvrak kontakta Uppsala Parkerings AB på info@uppsalaparkering.se

Motiv för flyttning av fordon

Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen,
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark i minst tre dygn*,
  • ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara för trafikolyckor,
  • fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat.

*På allmän plats inom tätbebyggt område där kommunen är huvudman samt inom område för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Detta gäller generellt och behöver inte utmärkas. Om längre tid gäller ska vägmärke med tilläggstavla med tidsangivelse finnas.

Kommunal mark, allmänna vägar och privat mark, vem bär ansvaret?

Kommunen har rätt att besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Anmälan görs via Polisen,
telefon 114 14.

Även den enskilde (privata) markägaren kan begära att få ett fordon bortfraktat från sin mark om det står olämpligt eller utgör fara.

Kontakta Uppsala Parkerings AB på e-post info@uppsalaparkering.se

Markägaren faktureras omkostnaderna som uppstår i och med att fordonet flyttas.

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak. Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Ett fordonsvrak är en potentiell miljörisk då det finns en överhängande risk att oljor, drivmedel och andra kemikalier kan läcka ut och förorena kringliggande mark och vatten. Fordonsvrak kan flyttas från såväl allmän plats som från privat mark.

Kostnader och ersättningar

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför.

 

18 oktober 2016