Villkor för digitala parkeringstillstånd - garage

Hyresgästen ska se till att

• inte försvåra för andra att använda sina parkeringsplatser
• inte reparera, måla, spola eller tvätta bilen då den är uppställd på parkeringsplatsen
• se till att olja eller drivmedel inte spills på parkeringsplatsen
• endast ladda sin el-bil vid angivna laddstationer. Andra eluttag får inte användas för att ladda sin bil.

Genom betalning förbinder ni er till följande villkor:

P-tillståndet gäller för en 30-dagarsperiod i taget med möjlighet till automatisk förlängning. Betalning sker i förskott och om så inte sker har upplåtaren, Uppsala Parkerings AB, rätt att ta ut kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift. Moms (25 %) är inkluderat i priset. Uppsägningstiden är en kalendermånad.

P-tillståndet är digitalt och hyresgästen ansvarar för att parkerad bil är registrerad kundwebben för parkeringstillstånd. P-tillståndet gäller endast för det område eller den specifika plats som det har betalats för.

Hyresgästen har inte rätt att hyra ut platsen i andra hand. Om så ändå sker upphör rätten till parkeringsplatsen. Sker uppställning i strid mot lämnade föreskrifter äger upplåtaren uttaga kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift.

Hyresgästen godkänner parkeringsplatsen i befintligt skick.

Upplåtaren har inget ansvar om obehöriga tar sig in eller skadar fordonet eller dess innehåll.

Parkerat fordon skall vara skattat, besiktigat och i trafik. 

Hyresgästen har inte rätt att använda parkeringsplatsen till annat än parkering av personbil. Bilens totalbredd och totallängd får inte överskrida parkeringsplatsens mått. En bil som upplåtaren bedömer vara skrotbil får inte förvaras på parkeringsplatsen. Om hyresgästen, trots uppmaning, inte flyttat en sådan bil har upplåtaren rätt att flytta bilen till en särskild uppställningsplats och därefter skrota den. Hyresgästen måste betala kostnaderna för flyttning och skrotning.

Hyresgästen har inte rätt att få ersättning eller avdrag på hyran om upplåtaren utför underhållsarbete på parkeringsplatsen. Upplåtaren ansvarar för underhåll av garaget.  

För företagskunder:

Uppsala parkering använder Hogias hyresgästportal för elektronisk avisering av hyresavier. Detta för att vi vill kunna tillmötesgå framtida lagkrav och bidra till en bättre miljö.

Företaget/hyresgästen behöver registrera en kontaktmejladress (ej adressen till någon inscanningscentral) hos Hogia för att kunna ladda hem de elektroniska hyresavierna.

Hyresgästen ansvarar för att förskottsbetalningen genomförs. I annat fall tillkommer en påminnelseavgift. 

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera och administrera den hyrparkering du avtalat med oss.

Vi har fått dina uppgifter från hyresavtalet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Avtal artikel 6.1 b. Dina uppgifter kommer att sparas enligt Bokföringslagen i 10 år eller Arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas eventuellt med Svea Inkasso om betalning ej sker enligt överenskommelse. Vi delar inte dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Uppsala Parkerings AB och Giant Leap Technologies AS är vårt personuppgiftsbiträde. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@uppsalaparkering.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad: