Villkor för digitala parkeringstillstånd - utomhusplatser

Genom betalning förbinder ni er till följande villkor:

P-tillståndet gäller för en 30-dagarsperiod i taget med möjlighet till automatisk förlängning. Betalning sker i förskott och om så inte sker har upplåtaren, Uppsala Parkerings AB, rätt att ta ut kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift. Moms (25 %) är inkluderat i priset. Uppsägningstiden är en kalendermånad.

P-tillståndet är digitalt och hyresgästen ansvarar för att parkerad bil är registrerad i det digitala systemet. P-tillståndet gäller endast för det område eller den specifika plats som det har betalats för.

Hyresgästen godkänner parkeringsplatsen i befintligt skick.
Hyresgästen har inte rätt att hyra ut platsen i andra hand, om så ändå sker upphör rätten till parkeringsplatsen. Sker uppställning i strid mot lämnade föreskrifter äger upplåtaren rätt att uttaga kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift.

Upplåtaren har inget ansvar om obehöriga tar sig in eller skadar fordonet eller dess innehåll.

Parkerat fordon skall vara skattat, besiktigat och i trafik.

Hyresgästen har inte rätt att använda parkeringsplatsen till annat än parkering av personbil. Bilens totalbredd och totallängd får inte överskrida parkeringsplatsens mått. En bil som upplåtaren bedömer vara skrotbil får inte förvaras på parkeringsplatsen. Om hyresgästen, trots uppmaning, inte flyttat en sådan bil har upplåtaren rätt att flytta bilen till en särskild uppställningsplats och därefter skrota den. Hyresgästen måste betala kostnaderna för flyttning och skrotning.

Hyresgästen har inte rätt att få ersättning eller avdrag på hyran om upplåtaren utför underhållsarbete på parkeringsplatsen.

Upplåtaren ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning på infartsvägen till parkeringsplatsen

På parkeringsplatsen har hyresgästen detta ansvar:

Hyresgästen ska se till
• att inte försvåra för andra att använda sina parkeringsplatser
• att inte närboende störs
• att inte reparera, måla, spola eller tvätta bilen då den är uppställd på parkeringsplatsen
• att se till så att olja eller drivmedel inte spills på parkeringsplatsen

För parkeringsplats med eluttag för motorvärmare gäller dessutom:

• att upplåtaren ser till att lås med nycklar finns till eluttaget. Eluttaget skall alltid hållas låst. Hyresgästen skaffar och ansvarar för anslutningskabel.
• att hyresgästen endast får ansluta motorvärmare (inte ladda el-bil eller ansluta annan eldriven utrustning)
• att hyresgästen inte har rätt att få avdrag på hyran eller ersättning vid elavbrott
• att upplåtaren inte har något ansvar om elsladdar lämnas så att någon skadar sig
• att anslutningskabel inte får vara ansluten till eluttaget om kabeln inte är kopplad till motorvärmare
• att anmäla eventuella fel på eluttaget till upplåtaren

För företagskunder:

Uppsala parkering använder Hogias hyresgästportal för elektronisk avisering av fakturor. Detta för att vi vill bidra till en bättre miljö och tillmötesgå framtida lagkrav.

Företaget/hyresgästen behöver registrera en kontaktmejladress (ej adress till någon inscanningscentral) hos Hogia för att kunna ladda hem de elektroniska fakturorna. Kunden ansvarar för att förskottsbetalningen genomförs. I annat fall tillkommer en påminnelseavgift. 

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera och administrera den hyrparkering du avtalat med oss.

Vi har fått dina uppgifter från hyresavtalet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Avtal artikel 6.1 b. Dina uppgifter kommer att sparas enligt Bokföringslagen i 10 år eller Arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas eventuellt med Svea Inkasso om betalning ej sker enligt överenskommelse. Vi delar inte dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Uppsala Parkerings AB och Giant Leap Technologies AS är vårt personuppgiftsbiträde. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@uppsalaparkering.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad: