Hantering av personuppgifter vid användning av kroppskamera

Uppsala Parkerings AB använder sig ibland av kroppskameror i samband med parkeringsvakters arbete, monterade på personalens kläder. Att vi filmar vissa situationer under arbetspass kan innebära att dina personuppgifter kommer att behandlas av oss, i de fall du förekommer på en film. 

Personuppgiftsansvarig för denna behandling av dina personuppgifter är Uppsala Parkerings AB.

I de fall brott förekommer på en film kan filmen komma att användas som bevismaterial. Det innebär att Uppsala Parkerings AB kan komma att tillhandahålla filmer med identifierbara personer till brottsbekämpande myndigheter.

Personuppgiftsansvarig:

Uppsala parkerings AB
Adress: Salagatan 18 A, 753 30 Uppsala
Telefon: 018-727 40 10
E-post: registrator@uppsalaparkering.se

Dataskyddsombud:

JP Infonet AB
Kontaktperson: Laura Gashi
Telefon: 042-29 33 12
E-post: dso.uppsalaparkering@jpinfonet.se

Dina rättigheter

Du har rätt att av personuppgiftsansvarig begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse eller radering av dina personuppgifter samt begränsning av behandlingen som rör dig. Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. Du kan också inge klagomål avseende vår behandling till Sveriges tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Vid synpunkter, frågor och klagomål

Om du har synpunkter, frågor eller klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta personuppgiftsansvarig, dataskyddsombudet eller Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan även läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, www.imy.se

Uppdaterad: