Uppsala Parkerings AB är en del av Uppsala kommun. Bolaget arbetar långsiktigt för att bidra till ett tillgängligt, hållbart och attraktivt Uppsala genom att tillhandahålla goda parkerings- och mobilitetslösningar för kommunens invånare och besökare.

PICT0489_justerad.jpg
Uppsala parkering, som vi kallar oss i kontakten med våra kunder, har en politiskt sammansatt styrelse och ingår i kommunägda bolagskoncernen Uppsala stadshus AB. Syftet med vår verksamhet är inte i första hand att generera vinst, utan att värna om ordning och säkerhet i trafikmiljön, samt se till att uppsalaborna kan ha en välfungerande vardag när det gäller parkering och mobilitet.

Det här gör vi på Uppsala parkering

  • arbetar kontinuerligt, tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, med att se över Uppsalas parkeringssituation för att på bästa sätt uppnå kommunens övergripande trafikpolitiska mål. 
  • sköter parkeringsövervakning för att säkerställa framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet i gatumiljön.
  • planerar, uppför och driver parkeringsanläggningar.
  • tar ansvar för utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elfordon.
  • arbetar aktivt med utveckling av digitala parkeringslednings- och betalsystem. Dels för att underlätta för våra parkerande kunder, dels för att vårt parkeringsövervakningsuppdrag ska kunna drivas så resurseffektivt som möjligt.


Vi ger Uppsalaborna mer än 13 000 olika parkeringsmöjligheter.
Och fler kommer det att bli bli.   
      

Uppsala parkering förvaltar all parkering på allmän gatumark i Uppsala kommun. Cirka 10 000 p-platser på gatumark, samt cirka 2500 platser på kommunal kvartersmark. Vi äger parkeringsanläggningarna Centralgaraget och Dansmästaren, samt förvaltar Kvarnengaraget. Anläggningar med över 1000 p-platser totalt. 

Parkering - en viktig del av stadens infrastruktur

Uppsala växer och förtätas i snabb takt. Tillväxten ställer stora krav på strategisk planering. Inte minst för de smarta parkerings- och mobilitetslösningar som behövs för att staden ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt.  Därför planerar vi att bygga ett tiotal nya parkeringsanläggningar under den närmaste 10-årsperioden. Både i  nyexploateringsområden och i centrumnära lägen.  

Flera projekt står i startgroparna, men processerna från planering till genomförande är långa. Närmast i tiden hittar vi bland annat mobilitetshuset Brandmästaren i Rosendalsområdet. 

Mobilitetshus? Ja, till skillnad från traditionella parkeringsanläggningar har mobilitetshus redan från start planerats för att kunna fungera som multifunktionella knutpunkter i parkeringskundernas vardag. Våra framtida mobilitetsanläggningar kommer att uppföras i nära anslutning till kollektivtrafik, ha ytor avsedda för exempelvis bil- och cykelpooler, paketutlämning, butiker och annan service.

Här kan du läsa mer om några aktuella och kommande parkeringssatsningar

Ägardirektiv

I bolagets affärsplan framgår vilka strategier vi valt för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument "Mål och budget" ska förverkligas inom våra uppdragsområden. I Mål och budget finns och/eller hänvisas till inriktningsmål, uppdrag, policyer, planer, program och riktlinjer. Men vårt uppdrag utgår först och främst från ägardirektiven som  Kommunfullmäktige har fastlagt. De bärande direktiven kan sammanfattas så här:

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för cyklar och bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. I uppdraget ingår också operativ parkeringsverksamhet på allmän platsmark. Uppsala Parkerings AB ska vara ett redskap för att skapa ändamålsenliga kommunala parkeringar för både cykel och bil och på så sätt bidra till stadens utveckling och ett mobilitetsperspektiv på resande. Bolaget ska arbeta strategiskt utifrån kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt minska trafikens miljöbelastning genom parkeringsstyrning, bland annat genom fler avgiftsbelagda parkeringar och höjda avgifter. Bolaget ska bidra aktivt till ett högt utnyttjande av parkeringsgaragen i innerstaden och bidra med sin kompetens i utformningen av kommunens parkeringsstrategi. Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.

Styrelse

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Uppsala.

Presidium

Ledamöter

Suppleanter

Företagsledning

Lennart Johansson, verkställande direktör.