Parkeringsfrågor

Varför ordnar inte kommunen fler parkeringar i mitt bostadsområde?

Det är fastighetsägaren som är skyldig att ordna parkering för boende och besökande inom den egna fastigheten. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering utan de allmänna gatorna ska i första hand ordnas för den rörliga trafiken. Gatu- och samhällsmiljönämnden i kommunen beslutar om regleringar av de allmänna gatorna.

För att nämnden ska besluta krävs en skrivelse från trafikanter, bostadsrättsförening, fastighetsägare eller näringsidkare varvid ärendet utreds av stadsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen lämnar efter utredningen ett förslag till gatu- och samhällsmiljönämnden att besluta.

Hur länge får jag parkera på gatan?

Om inga andra tidsangivelser finns får fordon parkeras på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen har huvudmannaskapet eller inom vägområdet för allmän väg under högst 24 timmar i följd. Bestämmelsen gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag och behöver inte utmärkas.

Hur nära ett övergångsställ kan jag parkera?

Ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.

Vilken parkeringstaxa gäller vid helgdagar?

Röda dagar räknas som söndagar och är då avgiftsfria.
Julafton och nyårsafton är dock ingen röd dag och vanlig avgift ska erläggas.

Uppdaterad: