Om oss

Vår verksamhet

Uppsala parkerings AB är en del av Uppsala kommun. Vi arbetar långsiktigt för att bidra till ett tillgängligt, hållbart och attraktivt Uppsala genom att skapa smarta parkerings- och mobilitetslösningar för kommunens invånare och besökare.

Uppsala parkering, som är varumärkesnamnet vi använder i kontakten med våra kunder, har en politiskt sammansatt styrelse och ingår den kommunägda bolagskoncernen Uppsala stadshus AB. Vår verksamhet drivs inte primärt för att generera vinst, utan för att värna om ordning och säkerhet i trafikmiljön, samt för att se till att uppsalaborna kan ha en välfungerande vardag när det gäller parkering och mobilitet.

 • Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi kontinuerligt med att se över Uppsalas parkeringssituation för att på bästa sätt uppnå kommunens övergripande trafikpolitiska mål.
 • Vi sköter parkeringsövervakning för att säkerställa framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet i gatumiljön.
 • Vi planerar, uppför och driver parkeringsanläggningar.
 • Vi tar ansvar för utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elfordon.
 • Vi arbetar aktivt med utveckling av digitala parkeringslednings- och betalsystem. Dels för att underlätta för våra kunder, dels för att vårt parkeringsövervakningsuppdrag ska kunna bedrivas så resurseffektivt som möjligt.

Idag ger vi Uppsalaborna mer än 13 000 olika parkeringsmöjligheter. Och fler blir det.

Uppsala parkering förvaltar all parkering på allmän gatumark i Uppsala kommun. Cirka 10 000 p-platser på gatumark, samt cirka 2500 platser på kommunal kvartersmark. Vi äger ett parkeringsgarage, Centralgaraget, och förvaltar ytterligare ett, Kvarnengaraget, med sammanlagt cirka 600 p-platser. Under hösten 2020 öppnar vi Dansmästaren i Rosendalsområdet, ett innovativt parkerings-/mobilitetshus med 460 nya p-platser (varav 100 förbereds för laddning av elbilar).

Parkering - en viktig del av stadens infrastruktur

Uppsala växer och förtätas i snabb takt. Tillväxten ställer stora krav på strategisk planering. Inte minst när det gäller de smarta parkerings- och mobilitetslösningar som behöver komma på plats för att staden ska kunna fortsätta växa hållbart. Därför planerar vi att bygga ett tiotal nya parkeringsanläggningar under den närmaste 10-årsperioden. Såväl i nyexploateringsområden som i centrumnära lägen.

Flera projekt står i startgroparna, men processerna från planering till genomförande är långa. Närmast i tiden hittar vi bland annat de båda mobilitetshusen Dansmästaren och Brandmästaren i Rosendalsområdet.

Mobilitetshus? Ja, till skillnad från traditionella parkeringsanläggningar är mobilitetshus redan från start planerade för att kunna fungera som multifunktionella knutpunkter i parkeringskundernas vardag. Mobilitetsanläggningarna vi planerar för framtiden kommer att uppföras i nära anslutning till kollektivtrafik, ha ytor avsedda för exempelvis bil- och cykelpooler, paketutlämning, butiker och annan service.

Här kan du läsa mer om aktuella och kommande projekt

Ägardirektiv

I vår affärsplan framgår vilka strategier vi valt för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument "Mål och budget" ska förverkligas inom våra uppdragsområden. I Mål och budget finns och/eller hänvisas till inriktningsmål, uppdrag, policyer, planer, program och riktlinjer. Men bolagets uppdrag utgår först och främst från de ägardirektiv som  Kommunfullmäktige fastlagt. De bärande direktiven kan sammanfattas så här:

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för cyklar och bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. I uppdraget ingår också operativ parkeringsverksamhet på allmän platsmark. Uppsala Parkerings AB ska vara ett redskap för att skapa ändamålsenliga kommunala parkeringar för både cykel och bil och på så sätt bidra till stadens utveckling och ett mobilitetsperspektiv på resande. Bolaget ska arbeta strategiskt utifrån kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt minska trafikens miljöbelastning genom parkeringsstyrning, bland annat genom fler avgiftsbelagda parkeringar och höjda avgifter. Bolaget ska bidra aktivt till ett högt utnyttjande av parkeringsgaragen i innerstaden och bidra med sin kompetens i utformningen av kommunens parkeringsstrategi. Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala,  skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.

 

Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala.

Presidium

 • Peter Nordgren (L), ordförande
 • Gunnar Hedberg (M), vice ordförande

Ledamöter

 • Linnea Hylén (C)
 • Harald Klomp (KD)
 • Magnus Malmström (V)
 • Göran Olsson (S)
 • Helena Olsson (S)

Suppleanter

 • Hannes Beckman (M)
 • Ted Berglund (MP)
 • Aynur Beydogan (V)
 • Ian Engblom Wallberg (KD)
 • Aza Salih (S)

Företagsledning

Lennart Johansson, verkställande direktör.