Projekt

Uppsala växer

Uppsala förtätas och vi blir allt fler invånare. När staden växer är det viktigt med en strategisk planering för parkering. Därför arbetar Uppsala Parkerings AB tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen för att få till smarta parkeringslösningar i de nya områden som nu växer fram.

I Rosendal byggs det för fullt och fler bostäder och verksamheter är planerade. När området är färdigbyggt beräknas det inrymma ca 3500 bostäder, skolor, förskolor och lokaler för universitetet. I planen finns det utpekat ett antal tomter som är avsedda för parkeringsanläggningar. Där bygger vi den första anläggningen med start hösten 2017. Förutom parkering för bilar, ska den rymma verksamheter, cykel- och bilpool.

I Ulleråker kommer det också att byggas parkeringsanläggningar som planeras vid infarten till området, då biltrafiken ska begränsas inom Ulleråker på grund av vattenförhållanden och åsens känslighet för utsläpp. Vi kommer att bygga på en tomt som ska inrymma både bostäder och verksamheter i nära anslutning till det som blir Ulleråkers centrala delar med torg, kollektivtrafikknutpunkt och hög exploatering.

Den centrala staden förtätas också, det märks inte minst kring resecentrum. Samtidigt har kommunen en ambition att göra staden mer attraktiv genom att frigöra ytor från parkering till förmån för gång, cykel, vistelse och lek. I den omvandlingen har vi ett uppdrag att skapa nya parkeringar för både bil och cykel i anläggningar som ligger med gångavstånd till stadskärnan. I dagsläget finns några platser som är särskilt intressanta för större parkeringsanläggningar: parkeringsytan norr om Katedralskolan, området kring södra uppgången till resecentrum och området vid norra Österplan.

http://bygg.uppsala.se/

Uppdaterad: