Om oss

Vår verksamhet

Uppsala parkerings AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala stadshus AB.

Vi äger ett parkeringsgarage (Centralgaraget) och förvaltar ytterligare ett (Kvarnengaraget) med sammanlagt ca 600 platser. Bolaget förvaltar dessutom all gatumarksparkering på allmän plats, ca 10 000 p-platser och 2500 platser på kommunal kvartersmark.

Vi tar ansvar för utbyggnad av infrastruktur för laddning av elfordon, utvecklar digitala parkeringslednings- och betalsystem, samt bedriver parkeringsövervakning.

Vi ser successivt över parkeringssituationen i staden, tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) Uppsala Kommun. Ett gemensamt arbete att ta ett samlat grepp över hela staden har resulterat i ett beslut av gatu- och samhällsmiljönämnden om regleringar i ett avsevärt större område än idag. Syftet är att uppnå de övergripande trafikpolitiska målen.

Bolaget deltar i planering för nya parkeringshus både i nyexploateringsområden och i centrumnära lägen, varav Rosendal 1 är i nära byggstart. Genom att bolaget anlägger nya p-hus i strategiska lägen skapas förutsättningar för att Uppsala ska kunna växa på ett hållbart sätt. För att möta Uppsalas expansion krävs att bolaget bygger ett tiotal parkeringshus under den kommande 10-årsperioden. Fler projekt står i startgroparna men det är långa processer innan någon byggstart kan ske.

Ägardirektiv

I vår affärplan visas vilka strategier vi valt för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument "Mål och budget" förverkligas. I Mål och budget finns och/eller hänvisas till inriktningsmål, uppdrag, policyer, planer, program samt riktlinjer. Men bolagets grundläggande uppdrag bygger först och främst på de ägardirektiv som KF fastlagt. De bärande direktiven kan sammanfattas i följande:

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för cyklar och bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. I uppdraget ingår också operativ parkeringsverksamhet på allmän platsmark. Uppsala Parkerings AB ska vara ett redskap för att skapa ändamålsenliga kommunala parkeringar för både cykel och bil och bidrar därmed till stadens utveckling och ett mobilitetsperspektiv på resande. Bolaget ska arbeta strategiskt utifrån kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt minska trafikens miljöbelastning genom parkeringsstyrning, bland annat genom fler avgiftsbelagda parkeringar och höjda avgifter. Bolaget ska bidra aktivt till ett högt utnyttjande av parkeringsgaragen i innerstaden och bidrar med sin kompetens i utformningen av kommunens parkeringsstrategi. Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, inom en sjuårsperiod skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.

Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala.

Presidium

 • Peter Nordgren (L), ordförande
 • Gunnar Hedberg (M), vice ordförande

Ledamöter

 • Linnea Hylén (C)
 • Harald Klomp (KD)
 • Magnus Malmström (V)
 • Göran Olsson (S)
 • Helena Olsson (S)

Suppleanter

 • Hannes Beckman (M)
 • Ted Berglund (MP)
 • Aynur Beydogan (V)
 • Ian Engblom Wallberg (KD)
 • Aza Salih (S)

Företagsledning

Lennart Johansson, verkställande direktör.