Förändrad taxa gällande boendeparkering

Med anledning av tagna beslut i Gatu-och samhällsmiljönämnden 2016-12-14 har taxan för boendeparkering ändrats till 400 kr/månad eller 20 kr/dygn. Den nya taxan börjar gälla från 1 maj 2017.

För fler nya bestämmelser för boendeparkering från och med 1 maj 2017
se nedan länk.

Länk till Uppsala kommun för mer information

Översyn av gator för boendeparkering

I samband med att kommunen inför nya zoner för parkeringsavgifter genomförs också en översyn under våren 2017 av vilka gator som ska upplåtas för boendeparkering. Boendeparkering kan komma att utökas i områden där möjlighet till parkering på privat fastighetsmark är begränsad.

För frågor kring de nya bestämmelserna, vänligen kontakta Gatu- och samhällsmiljönämnden på: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

För frågor kring förskottsbetalning, vänligen kontakta Uppsala Parkerings AB på: info@uppsalaparkering.se

29 december 2016