Villkor för digitala tillstånd, garage

Villkor för digitala tillstånd, garage

Genom betalning förbinder ni er till följande villkor:

P-tillståndet gäller för en 30-dagars period i taget med möjlighet till automatisk förlängning av ny 30-dagars period. Betalning sker i förskott, om så inte sker har upplåtaren rätt att ta ut kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift. Moms (25 %) inkluderat i priset. Uppsägningstiden är en kalendermånad.

P-tillståndet är digitalt och parkören ansvarar själv för att parkerad bil är aktiverad i det digitala systemet. P-tillståndet gäller endast för det område eller den plats det har betalats för.

Kunden godkänner parkeringsplatsen i befintligt skick.

Kunden har inte rätt att hyra ut platsen i andra hand, om så ändå sker upphör rätten till parkeringsplatsen. Sker uppställning i strid mot lämnade föreskrifter äger upplåtaren uttaga kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift.

Upplåtaren har inget ansvar om obehöriga tar sig in eller skadar fordonet eller dess innehåll.

Parkerat fordon skall vara skattat, besiktigat och i trafik. 

Kunden har inte rätt att använda parkeringsplatsen till annat än parkering av personbil. Bilens totalbredd och totallängd får inte överskrida parkeringsplatsens mått. En bil, som upplåtaren bedömer vara skrotbil, fåt inte förvaras på parkerinsplatsen. Har kunden, trots uppmaning, inte flyttat en sådan bil har upplåtaren rätt att flytta bilen till en särskild uppställningsplats och därefter skrota den. Kunden måste betala kostnaderna för flyttning och skrotning.

Kunden har inte rätt att få ersättning eller avdrag på hyran om upplåtaren utför underhållsarbete på parkeringsplatsen. Upplåtaren ansvarar för underhåll av garaget.

Kunden ska se till

  • att inte försvåra för andra att använda sina parkeringsplatser
  • att inte reparera, måla, spola eller tvätta bilen då den är uppställd på parkeringsplatsen
  • att se till så att olja eller drivmedel inte spills på parkeringsplatsen
  • att endast ladda sin el-bil vid angivna ladd-stationer. Andra eluttag får ej användas för att ladda sin bil.      

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fakturera och administrera den hyrparkering du avtalat med oss.

Vi har fått dina uppgifter från hyresavtalet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Avtal artikel 6.1 b. Dina uppgifter kommer att sparas enligt Bokföringslagen i 10 år eller Arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas eventuellt med Svea Inkasso om betalning ej sker enligt överenskommelse. Vi delar inte dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Uppsala Parkerings AB och Giant Leap Technologies AS är vårt personuppgiftsbiträde. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@uppsalaparkering.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad: